Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Eyanosa. Mocht je hierover nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. 

Algemene voorwaarden Eyanosa

1.Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten van Eyanosa.

1.2 Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de afnemer deze voorwaarden accepteert. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken na schriftelijke bevestiging van Eyanosa.

2. Overeenkomst en bestellingen

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Eyanosa.

2.2 Alle producten worden specifiek voor de afnemer gemaakt. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.

2.3 Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, emailadres, afleveradres en factuuradres nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

2.4 Eyanosa zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze algemene voorwaarden zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

3. Prijzen en betalingen

3.1 Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend gedaan. Alle door Eyanosa gehanteerde prijzen zijn in Euro’s, inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Eyanosa bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 Als uw bestelling gereed is ontvangt u van ons een mail met daarin de online factuur en verzoek tot betaling, als uw betaling voldaan is wordt het sieraad verzonden.

3.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van zetfouten. Voor de gevolgen van zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.5 Voor afwijkende modellen, wordt vooraf een prijsafspraak gemaakt.

4. Levering

4.1 Al onze leveringen worden bezorgd door PostNL. De verzendkosten voor een bestelling binnen Nederland zijn afhankelijk van het gewicht. Meer informatie over mogelijkheden en kosten, kun u hier vinden.

4.2 Bij aangetekende en verzending buiten Nederland, worden de tarieven van PostNL gehanteerd.

4.3 De door Eyanosa opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden. Voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn is Eyanosa niet aansprakelijk.

4.4 Het risico van de te leveren producten gaat over op de afnemer zodra deze in verzending is aangeboden. Eventuele retourzendingen aan Eyanosa zijn altijd voor rekening van de afnemer.

5. Overmacht

5.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Eyanosa in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Eyanosa gehouden is tot enige schadevergoeding.

5.2 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming welke niet aan Eyanosa en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend.

6. Klachten en garantie

6.1 Klachten moeten binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Eyanosa worden gemeld, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de afnemer tegenover Eyanosa betrekking hebbend op gebreken in de door Eyanosa geleverde producten, vervalt indien de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld en/of de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden verzonden.

6.2 Eyanosa verbindt zich tegenover de afnemer zaken te leveren die zo goed mogelijk overeenkomen met de afbeelding en beschrijving op de internetsite. De afnemer dient echter rekening te houden met kleine afwijkingen tussen het geleverde product en het afgebeelde product. Dergelijke afwijkingen geven de afnemer niet het recht de ontvangst van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van Eyanosa te verlangen.

6.3 Eyanosa geeft op elk product de wettelijke garantie.

6.4 De garantie omvat fabricage- en of materiaalfouten.

6.5 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per email bij Eyanosa worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek. De garantiebepaling word gedaan door Eyanosa.

6.6 Deze garantie vervalt indien: u wijzigingen aan het sieraad heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door opzet of grove onachtzaamheid; de opgegeven maatgeving niet juist is; Eyanosa niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

6.7 Sommige gebruikte materialen van de sieraden zijn gemaakt van een zilverlegering. Er kunnen verkleuringen ontstaan door blootstelling aan chemicaliën. Let op met parfum, zepen, shampoos en schoonmaakmiddelen. Ook kan de zuurgraad van de huid voor verkleuringen zorgen, dit is echter persoonsgebonden.

6.8 Eyanosa staat ingeschreven bij de KvK onder handelsnummer 85659053

7. Diversen

7.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst van Eyanosa in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Eyanosa vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

7.2 Eyanosa is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Marleen Mulderij

[email protected]

KVK nr: 85659053

BTW nr: NL004128252B06

Logo eyanosa